Helene-Sound goes EAV a- Heiße Nächte

https://youtube.com/watch?v=oY-OthnftyA (Refrain)