Brothers in Arms

Datum des Fotos: 03.05.1993

Was bei mir so alles rangespült wird.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

“All you need is love - laaallallallallaaaaaa” :mrgreen:

Nein, es heißt “All you need is laaaave…”

Oh, pardon :mrgreen: